اسناد و مدارک شرکت‌ها

1. اساسنامه و اظهارنامه شرکت ها

بند فعلی:

اصل اساسنامه و کپی برابر با اصل آن توسط ثبت شرکت ها و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت ها، قابل ترجمه و تأیید می باشد.

اصلاحی:

الف) اصل یا تصویرمصدق اساسنامه و اظهارنامه مؤسسات و شرکت‌های غیر دولتی با مهر و اداره کل ثبت شرکت ها بررویتمام صفحات قابل ترجمه و تأیید است. ب) صورتجلسات مؤسسات و شرکت های غیر دولتی که مستلزم انتشار در روزنامه رسمی است از قبیل:تغییر اساسنامه شرکت ،تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر ،انحلال شرکت،تعین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء ،خروج بعضی از انها از شرکت یا تغییر اسم شرکت با ارائه اگهی درج شده در اصل روزنامه رسمی یا کپی مصدق ان با مهر معرفی شده در روزنامه رسمی پس از بررسی صحت موضوع قابل ترجمه و تایید است. ج)صورتجلسات عادی از قبیل معرفی نماینده با تایید گواهی امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است .

2. اوراق سهام صادره شده از بورس

بند فعلی:

اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

اوراق سهام صادر شده از سازمان بورس اوراق بهادار با مهر و امضای آن سازمان قابل ترجمه و تأیید است.

3. اوراق سهام شرکت های تجارتی: (شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی ،شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت های تعاونی)

بند فعلی:

اوراق سهام شرکت های سهامی خاص یا بیمارستانها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورتجلسه شرکت یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت ها، قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) اوراق سهام با قید نام سهامدار و نقل و انتقال سهام دارای مهرو امضاء مجاز بر اساس اساسنامه یا اظهار نامه و ارائه اگهی تاسیس و درج شده در روزنامه رسمی احراز شده باشد قابل ترجمه و تأیید است. ب) سهام بی نام _اوراق مشارکت و قرضه در صورتیکه فاقد مشخصات باشند قابل ترجمه و تأیید نیست.

4. روزنامه رسمی

بند فعلی:

اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

در مواردیکه در صورت احراز جهت تایید اسناد نیاز به اگهی روزنامه رسمی باشد : الف) اصل روزنامه رسمی ب) تصویر برابر با اصل آن توسط شرکت روزنامه رسمی ج) انطباق آن با اصل در سامانه روزنامه رسمی توسط مترجم و کارشناس قابل ترجمه و تأیید است.

5. گواهی های مالیاتی و ترازنامه ها

بند فعلی:

گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

اصلاحی:

الف) گواهی های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ب) ترازنامه شرکت های دولتی با تأییدسازمان حسابرسی ج) در مواردیکه تراز نامه شرکتهای غیر دولتی توسط مؤسسات حسابرسی بررسی شده باشد با ارائه روزنامه رسمی مؤسسه و شرکت حسابرسی شده و در صورت حسابرسی توسط حسابدارانی که دارای کارت حسابرسی شاغل انفرادی با ارائه نامه از سازمان حسابرسی و امضای حسابرس خبره با ارائه تأییدیه از انجمن حسابرسان خبره قابل ترجمه و تأیید است.

6. لیست بیمه

بند فعلی:

لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی و یا ثبت ماشینی بانک جهت تأیید پرداخت حق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

7. گواهی های بیمه

بند فعلی:

گواهی های صادره از شرکت های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) اصل گواهی های صادره از شرکت های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای نمایندگی شرکت های بیمهو ر صورت لزوم با ارئه مجوز فعالیت شعبه قابل ترجمه و تأیید است. ب) گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

8. قراردادهای شرکت های خصوصی و دولتی

بند فعلی:

قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) قراردادهای بخش دولتی در صورت احراز صحت و اصالت با مهر و امضاء قابل ترجمه و تأیید است. ب) قراردادهایی که بین شرکت‌های خصوصی ایرانی به زبان غیر فارسی در ایران تنظیم شده باشد قابل ترجمه و تأیید نیست. ج) قراردادهای شرکت‌هاو موسسات غیر دولتی و اشخاص حقوقی همراه با مهر و امضاء ان شرکت و ارائه روزمانه رسمی قابل ترجمه و تایید است. د) قراردادهای شرک های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

9. قراردادهای صادرات و واردات

بند فعلی:

قراردادهای شرکت های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

در بند ۸ ادغام شد.

10. قراردادهای بخش دولتی

بند فعلی:

قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است، مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید.

اصلاحی:

در بند ۸ ادغام شد.

11. کارت اقتصادی

بند فعلی:

کارت های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

کارت های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید است.

12. کارت بازرگانی

بند فعلی:

کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است؛ رونوشت برابر با اصل آن توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تأیید می باشد.

اصلاحی:

اصل دفترچه بازرگانی و رونوشت برابر با اصل آن و همچنین اصل کارت قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی کاج

ترجمه رسمی کاج فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ در منطقه سعادت آباد تهران و با رویکردی متفاوت در مقایسه با سایر دارالترجمه‌ها آغاز نمود. تیم کاج متشکل از ۴ مترجم رسمی مقیم و دارنده PhD از معتبرترین دانشگاه های دنیا ، ۲۰ مترجم خبره فعال ، ۵ مشاور (امور مسافرتی، امور مهاجرتی،صنایع بین الملل نفتی و غیر نفتی، اتاق های بازرگانی ، حقوق بین الملل )، همچنین گروه مجرب امور مشتریان ، روابط عمومی و استودیوی طراحی می‌باشد و با متدهای متداول و مدرن که در دفاتر ترجمه رسمی در دنیا مورد استفاده می‌باشد آماده ارائه خدمات ۲۴ ساعته به صورت حضوری و آنلاین برای ترجمه مدارک مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت می‌باشد.

نشانی:
تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش کوچه کنی فرد (دهم)، پلاک 34، طبقه 5، واحد 14.
کد پستی:
۴۷۱۷۴-۱۹۹۸۶
© تمامی حقوق این سایت متعلق به ترجمه رسمی کاج می‌باشد.
PhoneTelegramWhatsapp