گواهی‌های متفرقه

1. کارت واکسیناسیون

بند فعلی:

کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک مؤسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود) در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود.

اصلاحی:

الف) کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی ،یا مراکز بهداشتی قابل ترجمه و تأیید است ب) گواهیهای صادره از مراکز بهداشتی به زبان انگلیسی همچون انستیتو پاستور در صورت تصدیق توسط مترجم رسمی قابل تایید است .

2. پرونده بهداشتی دانش آموزان

بند فعلی:

گواهی های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

فقط گواهیهای مربوط به وضعیت سلامت موجود در پرونده بهداشتی دانش آموزان با تائید آموزش وپرورش منطقه یا شهرستان قابل ترجمه وتائید است .

3. قبوض آب، برق، تلفن و گاز

بند فعلی:

اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) اصل قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه دائمی قابل ترجمه و تأیید است ب) ریز مکالمات تلفن ثابت با مهر و امضاء اداره مخابرات قابل ترجمه و تأیید است ج) ریز مکالمات تلفن همراه با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است د) اسناد مالکیت تلفنهای همراه اعتباری قابل ترجمه و تأیید نیست.

4. فیش های حقوقی

بند فعلی:

فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم ریالی قابل ترجمه و تأیید است. ب) فیش های حقوقی موسسات و شرکتهای خصوصی و سازمانهای مردم نهاد با مهر و امضاء محل کار همراه با روزنامه رسمی و یا مجوز فعالیت آن و همچنین ارائه گواهی کار مربوط قابل ترجمه و تأیید است. ج)گواهی های حقوقی صادر شده از شرکت های ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی و یا معادل آن قابل ترجمه و تأیید نیست.

5. موجودی حساب های بانکی

بند فعلی:

گواهی موجودی حساب های بانکی تا مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. گواهی های گردش مالی حساب های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی های موجودی حساب صادره از مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با شرایط فوق قابل ترجمه و تأیید می باشد.

اصلاحی:

گواهی های موجودی حسابهای بانکی و گردش مالی حساب های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری با مهر و امضاء معرفی شده بانک و یا مؤسسه مربوط قابل ترجمه و تأیید است.

6. گذرنامه

بند فعلی:

ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضائیه می باشد و گذرنامه های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.

اصلاحی:

ترجمه گذرنامه یا برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم قابل تأیید است و این مورد در خصوص گذرنامه های تاریخ گذشته نیز صادق است.

7. گواهینامه های دریانوردی

بند فعلی:

گواهینامه های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می باشد.

اصلاحی:

ترجمه گواهینامه های دریانوردی با مهر و امضای سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد قابل تأیید است.

8. احکام قهرمانی و رشته های ورزشی

بند فعلی:

احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

اصلاحی:

8. گواهینامه و احکام قهرمانی رشته های ورزشی

گواهینامه ها و احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی) یا فدراسیون مربوط قابل ترجمه و تأیید می باشد.

9. بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات

بند فعلی:

بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای گمرک یا مهر و امضای سازمان هواپیمایی کشوری قابل ترجمه و تأیید است. بارنامه های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید می باشد.

اصلاحی:

بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای گمرک و یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است. ب) بارنامه های صادر شده از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید است.

10. گواهی های کشتیرانی

گواهی های صادره از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مهر و امضای شرکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

11. خرید و فروش کشتی

بند فعلی:

اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه در ایران قابل ترجمه و تأیید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.

اصلاحی:

11. خرید و فروش وسایل حمل و نقل دریایی

اسناد خرید و فروش و اجاره وسایل حمل و نقل دریایی با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.

12. گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری

بند فعلی:

گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد با تأیید کانون وکلای دادگستری مربوط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

12. اوراق صادر شده از وکلای دادگستری

گواهی های صادر شده از وکلای دادگستری از قبیل لایحه های دفاعیه، اظهارنظرات و ... قابل ترجمه و تأیید نیست.

13. گواهی های فرهنگی هنری

بند فعلی:

گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

13. گواهینامه های فرهنگی هنری

الف) گواهی های صادر شده از فرهنگسراها و یا دیگر مراکز وابسته به شهرداری با مهر و امضاء شهرداری منطقه قابل ترجمه و تأیید است. ب) مراکز فرهنگی، هنری با مهر و امضاء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است. ج) گواهی های صادر شده از آموزشگاه ها یا مؤسسات فرهنگی - هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا با ارائه مجوز فعالیت آموزش قابل ترجمه و تأیید است.

14. گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده

بند فعلی:

گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و ... با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

14. گواهی املاک غیر ثبتی روستاها

گواهی های املاک غیر ثبتی روستاها با تأیید فرمانداری، یا بخشداری محل و یا شورای اسلامی قابل ترجمه و تأیید است.

15. گواهی های بهداشتی

بند فعلی:

گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی و داروئی به خارج از کشور با تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاه های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

15. گواهی های بهداشتی غذایی، دارویی و آرایشی

گواهی های بهداشتی برای صدور و ورود محموله های غذایی، دارویی و آرایشی با تأیید اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

16. اصل گواهی استاندارد

بند فعلی:

اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

16. گواهی استاندارد

گواهی استاندارد با مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تأیید است.

17. تقدیرنامه

بند فعلی:

تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، لکن در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است.

اصلاحی:

اصل تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است.

18. گواهی های انجمن مهندسی

بند فعلی:

گواهی های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

18. گواهی های سازمان نظام مهندسی

گواهی های صادر شده از سازمان نظام مهندسی با مهر و امضای سازمان و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

19. پروانه های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بند فعلی:

اصلاحی:

در بخش ۴ ادغام شد.

20. ارزشیابی ماشین آلات و اقلام سنگین شرکت ها

بند فعلی:

اصلاحی:

20. ارزیابی اموال (املاک، مستغلات، ماشین آلات و اقلام سنگین)

(اصل گواهی با مهر و امضا کارشناس رسمی همراه با مهر کانون کارشناسان قابل ترجمه و تأیید می باشد.) در بخش ۲، بند ارزیابی املاک ادغام شد.

21. گواهی نظامیان و قضات

بند فعلی:

اصلاحی:

مدارک نظامیان و قضات همراه با تأییدیه از سازمان حفاظت اطلاعات اداره مربوط قابل ترجمه و تأیید است به استثنای افراد بازنشسته آن ارگان.

22. گواهی امضاء محضری

بند فعلی:

اصلاحی:

گواهی امضاء محضری افراد در صورتیکه فقط مشخصات سجلی فرد در آن قید شده باشد با مهر و امضای دفترخانه قابل ترجمه و تأیید می باشد.

23. نشریات

بند فعلی:

اصلاحی:

23. گواهی تألیف و انتشار

اصل کتب و مقالات منتشره با ارائه مجوز نشر و یا با مهر و امضاء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است.

24. چک

بند فعلی:

اصلاحی:

ترجمه چک قابل ترجمه نیست فقط چک های برگشتی با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید است.

25. فکس و ایمیل: (در کمیته فرعی مطرح نشده)

بند فعلی:

اصلاحی:

ترجمه فکس و ایمیل که صحت متن آن توسط مرجع ذیصلاح صادر شده باشد قابل تأیید است.

ترجمه رسمی کاج

ترجمه رسمی کاج فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ در منطقه سعادت آباد تهران و با رویکردی متفاوت در مقایسه با سایر دارالترجمه‌ها آغاز نمود. تیم کاج متشکل از ۴ مترجم رسمی مقیم و دارنده PhD از معتبرترین دانشگاه های دنیا ، ۲۰ مترجم خبره فعال ، ۵ مشاور (امور مسافرتی، امور مهاجرتی،صنایع بین الملل نفتی و غیر نفتی، اتاق های بازرگانی ، حقوق بین الملل )، همچنین گروه مجرب امور مشتریان ، روابط عمومی و استودیوی طراحی می‌باشد و با متدهای متداول و مدرن که در دفاتر ترجمه رسمی در دنیا مورد استفاده می‌باشد آماده ارائه خدمات ۲۴ ساعته به صورت حضوری و آنلاین برای ترجمه مدارک مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت می‌باشد.

نشانی:
تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش کوچه کنی فرد (دهم)، پلاک 34، طبقه 5، واحد 14.
کد پستی:
۴۷۱۷۴-۱۹۹۸۶
© تمامی حقوق این سایت متعلق به ترجمه رسمی کاج می‌باشد.
PhoneTelegramWhatsapp