مدارک دانشگاهی

1. مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بند فعلی:

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، ریز نمرات فاغ التحصیلان ممهور به مهر و امضای معرفی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) اصل دانشنامه و ریز نمرات فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا از دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مهر و امضای معرفی شده از وزارتخانه مذکور قابل ترجمه و تأیید است. ب) در صورت فقدان اصل، تصویر دانشنامه یا ریز نمرات با مهر و امضاء معرفی شده وزارتخانه مذکور قابل ترجمه و تأیید است. ج) گواهیهای صادره از دانشگاه ها، سازمان سنجش و آموزش کشور و دیگر مراکز وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مهر و امضاء معرفی شده وزارتخانه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

2. مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بند فعلی:

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، ریز نمرات فاغ التحصیلان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری و مامائی و زیر شاخه های ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی با ارائه دانشنامه و با مهر و امضاء مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است همچنین مجوز فعالیت پزشکی با مهر و امضاء سازمان نظام پزشکی و داشتن هولوگرام قابل ترجمه و تأیید است کارت نظام پزشکی با استعلام و تأیید از سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) اصل دانشنامه و ریز نمرات فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مهر و امضاء معرفی شده وزارت مذکور قابل ترجمه و تأیید است ب) در صورتیکه مدارک تحصیلی شامل دانشنامه و یا ریز نمرات که ممهور به مهر معرفی شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، سایر مدارک مرتبط با فراغت از تحصیل آنها (همچون پروانه مطب، پروانه دائم، پروانه تأسیس داروخانه و ....) قابل ترجمه و تأیید است. ج) پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی افرادی که در خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند و فاقد دانشنامه های صادره از وزارت بهداشت میباشند با ارائه گواهی از اداره کل امور بین الملل وزارت بهداشت قابل ترجمه و تأیید است. د) در صورت فقدان اصل، تصویر دانشنامه یا ریز نمرات با مهر و امضاء معرفی شده وزارتخانه مذکور قابل ترجمه و تأیید است. ه) اصل گواهی عالی بهداشت عمومی (MPH) و ریزنمرات آن در صورت تأیید دانشنامه یا ریزنمرات مقطع دکترا حرفه ای عمومی با مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت و درمان قابل ترجمه و تأیید است و در غیر اینصورت با مهر و امضاء اداره امور بین الملل دانشگاه محل تحصیل قابل ترجمه و تأیید میباشد. و) اصل گواهی عدم سوء پیشینه پزشکی صادر شده از سازمان نظام پزشکی با مهر و امضاء این سازمان قابل ترجمه و تأیید است.

3. مدارک صادر شده از دانشگاه آزاد اسلامی

بند فعلی:

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضاء معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است. دانشنامه های رشته پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضاء معرفی شده از سوی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) اصل دانشنامه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای صادر شده از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضاء معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی و در مورد مدارک جدید فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با ویژگیهای امنیتی و ریزنمرات آن با مهر و امضاء معرفی شده آن اداره قابل ترجمه و تأیید است. ب) دانشنامه های پزشکی و ریزنمرات صادر شده از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضاء معرفی شده از سوی واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد و یا ممهور به مهر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. ج) ریز نمرات فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه اصل دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

4. مدارک کاردانی

بند فعلی:

مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه ها، که حسب مورد ، به تأیید ادارت کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

4. سایر مدارک تحصیلی

۱) مدارک تحصیلی کاردانی تربیت معلم صادره از دانشکده های تربیت معلم با مهر و امضاء وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است. ۲) اصل دانشنامه ها و ریزنمرات و گواهینامه های صادر شده از حوزه های علمیه با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ۳) اصل گواهینامه و ریزنمرات دانشسرای عالی تربیت معلم، دانشسرای عالی راهنمایی و انستیتو مربیان هنری با مهر وامضاء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است. ۴) گواهینامه و ریزنمرات دوره دو ساله بهیاری با مهر و امضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. ۵) مدرک دندانسازی تجربی با تأیید انجمن دندانسازان تجربی قابل ترجمه و تأیید است.

5. کارت دانشجویی

بند فعلی:

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

اصلاحی:

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

6. ارزشنامه‌های تحصیلی

بند فعلی:

ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل ترجمه و تأیید نیست مگر اینکه مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.

اصلاحی:

الف) ارزشنامه های تحصیلی صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید نیست. ب) ارزشنامه های تحصیلی تکمیلی صادر شده از وزارت بهداشت و درمان با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

7. گواهی کار اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها

بند فعلی:

گواهی‌های کار مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

الف) گواهی کار و تدریس مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. ب) گواهی کار مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی و همچنین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

8. چگونگی تأیید گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی

بند فعلی:

۱) گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی وقت، (زیر مجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر گردیده است با رعایت مفاد مصوبه شماره ۴۳۲ - ۱۳۷۷/۹/۳شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک معادل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ به صورت زیر قابل ترجمه و تأیید است. الف) گواهینامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماً باید قبل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ صادر گردیده باشد. ب) شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان ها و مؤسسات فوق الاشاره الزاماً باید در متن گواهینامه قید شده باشد. ج) عبارت (این گواهینامه برای ترجمه ارزش ندارد) در گواهینامه های مزبور درج نشده باشد. د) دارنده گواهینامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه نمایند. ۲) سایر گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای داشتن قابلیت ترجمه و تأیید باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

اصلاحی:

۱) گواهینامه های دوره آموزش بلند مدت معادل یا باارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی و یا مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی قبل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ صادر شده با رعایت شرایط زیر قابل ترجمه و تأیید است. الف) عبارت (این گواهینامه ارزش ترجمه ندارد) در متن درج نشده باشد. ب) ارائه گواهی عدم تعهد خدمت از دستگاه متبوع.

9. مدارک سرفصل دروس

بند فعلی:

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد حسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

اصلاحی:

سرفصل دروس برای تمام رشته های تحصیلی اعم از دانشگاه های دولتی و آزاد با مهر و امضاء شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه های مربوط و یا گواهی تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد حسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

10. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

بند فعلی:

کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه‌ها در سربرگ های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

اصلاحی:

کارنامه‌ها و نتایج کنکور سراسری قابل ترجمه و تأیید نیست.

ترجمه رسمی کاج

ترجمه رسمی کاج فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ در منطقه سعادت آباد تهران و با رویکردی متفاوت در مقایسه با سایر دارالترجمه‌ها آغاز نمود. تیم کاج متشکل از ۴ مترجم رسمی مقیم و دارنده PhD از معتبرترین دانشگاه های دنیا ، ۲۰ مترجم خبره فعال ، ۵ مشاور (امور مسافرتی، امور مهاجرتی،صنایع بین الملل نفتی و غیر نفتی، اتاق های بازرگانی ، حقوق بین الملل )، همچنین گروه مجرب امور مشتریان ، روابط عمومی و استودیوی طراحی می‌باشد و با متدهای متداول و مدرن که در دفاتر ترجمه رسمی در دنیا مورد استفاده می‌باشد آماده ارائه خدمات ۲۴ ساعته به صورت حضوری و آنلاین برای ترجمه مدارک مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت می‌باشد.

نشانی:
تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش کوچه کنی فرد (دهم)، پلاک 34، طبقه 5، واحد 14.
کد پستی:
۴۷۱۷۴-۱۹۹۸۶
© تمامی حقوق این سایت متعلق به ترجمه رسمی کاج می‌باشد.
PhoneTelegramWhatsapp